معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای صفحــه اصلــی معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای کتاب «بحر خروشان»

کتاب «بحر خروشان»

«بحر خروشان» نوشته حسین روحانی‌نژاد در 168 صفحه، شرح حال عالم ربانی سیدعلی قاضی(ره) است.

این دفتر از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، زندگینامه این روحانی شیعه بررسی شده است. در بخش دوم، از مکتب فکری و دیدگاه‌های علامه سیدعلی قاضی در دو فصل، سخن گفته شده. در بخش سوم نیز، مکتب عملی و روش تربیتی مرحوم قاضی در چهار فصل بیان شده است.

در بریده‌ای از کتاب می‌خوانیم:

علامه سیدعلی قاضی با بچه‌ها خیلی نرم، لطیف و مهربان بود و همه را با احترام و مهربانی صدا می‌کرد. هیچ وقت آن‌ها را به کاری مجبور نمی‌کرد. همسر ایشان مقید بود که بچه‌ها را برای نماز صبح بیدار کند، ولی آیت‌الله قاضی همیشه می‌گفت:

«به بچه‌ها سخت نگیرید، هنوز برای عبادت، خیلی وقت دارند.»

می‌خواست هر کاری در وقت و زمان خودش انجام بگیرد، نه زودتر از آن. هرگاه برخی از فرزندان ایشان که هنوز در سنین نوجوانی بودند، به تقلید از ایشان برای نماز شب بیدار می‌شدند، ایشان نهی می‌کرد و می‌گفت بروید بخوابید. با فکر باز با مسایل نوجوانان و جوانان برخورد می‌کرد و متعصب و محدوداندیش نبود.

در امر تحصیل بچه‌های خود، از شیوه اجبار بهره نمی‌گرفت، بلکه آنان را آزاد می‌گذاشت. از این‌روی، برخی از فرزندان او طلبه شدند و بعضی به دنبال کار دیگر رفتند. به آنان می‌گفت:

زندگی طلبگی همین است که می‌بینید. باید با قناعت و ساده‌زیستی ساخت. اگر نمی‌توانید با آن بسازید، به دنبال کار دیگر بروید.